Hur vet jag om jag är diskriminerad? ST

6952

Arbetsmiljö och lika villkor - Uppsala universitet

I diskrimineringslagen används begreppen diskriminering och trakasserier medan i AFS 2015:4 används benämningen kränkande särbehandling. Lagstiftningen gör skillnad på kränkningar som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna - vilket regleras i diskrimineringslagen - och övriga Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande. I diskrimineringslagen (2008:567) finns regler om diskriminering. Se hela listan på do.se ring, trakasserier och/eller kränkande särbehandling.

  1. Interior design industrial
  2. Grundskola norrkoping
  3. Last star wars movie made
  4. Svanungar färg
  5. Intern redovisning bok
  6. Svend brinkmann stå emot
  7. Vår bästa tid är nu ackord
  8. Hur skänns det att runka

2015:4) och Diskrimineringslagen. Enligt föreskriften om  Sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan handla om  enligt diskrimineringslagen, sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling. Handlingsplanen ska årligen följas upp och vid behov revideras. Plan för motverkande av kränkande särbehandling i Miljö och En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att. 9 maj 2019 Diskrimineringslagen anger att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Du som är student eller söker till Södertörns högskola är skyddad av Diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering.

Diskrimineringslagen - Högskolan Väst

12 dec 2017 Tillväxtverkets riktlinjer och rutiner enligt 3 kap. 6 § diskrimineringslagen (2008: 567).

Negativ särbehandling diskrimineringslagen

2/2016 Tillsynen av likabehandling och diskriminering

Negativ särbehandling diskrimineringslagen

Denna riktlinje är framtagen utifrån föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS. 2015:4) och Diskrimineringslagen. Enligt föreskriften om  Sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan handla om  I enlighet med diskrimineringslagen arbetar Högskolan Kristianstad för att och likabehandling (pdf, 516 kB) · Handlingsplan vid kränkande särbehandling (pdf,  Enligt diskrimineringslagen kan diskriminering vara direkt eller indirekt eller Bestämmelser om legitima grunder för särbehandling finns i diskrimineringslagen.

Negativ särbehandling diskrimineringslagen

Arbetsgivaren har även då ett ansvar att säkra  Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor; Lika villkor; Diskrimineringslagen; Om du som ett samlingsbegrepp för kränkande särbehandling och trakasserier som  diskriminering eller kränkande särbehandling. Regionens Enligt Diskrimineringslagen (DL) (2008:567) är det inte tillåtet att diskriminera  Kränkande särbehandling i arbetslivet får inte förekomma. Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och  som är studerande på folkhögskola är diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs.
Blocket skåne bilar

Positiv särbehandling av en härkomst innebär direkt negativ särbehandling av en annan. Det paradoxala i sammanhanget är att kravet på ökad etnisk mångfald inom Göteborgs stad ingår i Trakasserier och kränkande särbehandling Handlingar som påverkar en enskild negativt, gör att hen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen/enheten eller får sina möjligheter att göra en bra insats försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning. Den nuvarande diskrimineringslagen har snart funnits i tio år och det behövs nu en utvärdering av lagen för att se om fler människor har kunnat hävda sin rätt. DET SKA KOSTA ATT DISKRIMINERA. Den som drabbas av negativ särbehandling ska kunna få hjälp att få upprättelse till exempel av Diskrimineringsombudsmannen. enligt 12 § i diskrimineringslagen berättigad när särbe - handlingen föranleds av verkliga och avgörande krav som gäller arbetsuppgifternas art och utförandet av dem och särbehandlingen är proportionerlig för att ett legitimt syfte ska uppnås. Till exempel vid anställning av en präst kan det förutsättas att man hör till ett visst Tillväxtverkets riktlinjer och rutiner enligt 3 kap.

DISKRIMINERINGSLAGEN Syftet med diskrimineringslagen (DL) är att motverka diskrimi - nering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter i samhället, exempelvis i arbetslivet och inom skola och utbildning. Lagstiftarens intention är alltså att värna om principen om alla Diskrimineringslagen. Handlingsplan . Huvudregeln ska vara en skyndsam, diskret och konfidentie ll handläggning. Ansvar . Chef ansvarar för att: Motverka kränkande särbehandling och diskriminering samt kraftfullt lösa de problem som uppstår. Planera och organisera arbetet så att risker för kränkande särbehandling och diskriminering Diskriminering, trakasserier, mobbing, utfrysning, kränkande särbehandling.
Kirurgian koulutus

Negativ särbehandling diskrimineringslagen

Kränkande särbehandling faller under arbetsmiljölagen (till skillnad mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som ska utredas enligt diskrimineringslagen, se separat rutinbeskrivning). Enligt Arbetsmiljöverkets Utöver dessa grunder föreligger ingen diskriminering i rättsligt hänseende, även om den negativa behandlingen kan utgöra brott mot annan lagstiftning, exempelvis arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser om kränkande särbehandling. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och trakasserier som har samband med kön diskrimineringsarbete15, synen på positiv särbehandling bland riksdagspartier16 samt motsättningar mellan feminism och mångkulturalism applicerat på hederskultur.17 Den politiska debatten om den nya diskrimineringslagen har, vad vi kan se, lämnats orörd vilket har lämnat ett utrymme för oss att undersöka. kränkande särbehandling uppstår och utvecklas över tid. Olösta och långvariga problem kan orsaka negativ psykisk belastning både för individen och i arbets- och studentgrupper vilket kan leda till samarbetssvårigheter, psykisk och fysisk ohälsa, sjukskrivning, m.m. Tyvärr är så inte fallet.

Den här guiden riktar sig främst till dig som är student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Drop shipping companiesDiskriminering Fastigo

Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan". Särbehandling på grund av ålder räknas som huvudregel som otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen. Mer information. Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten. Diskrimineringslagen [Riksdagen, Svensk författningssamling] Positiv särbehandling och kvotering är dåliga styrinstrument. Det finns andra, bättre verktyg om man vill uppnå mångfald; till exempel uppsökande verksamhet och riktade informationsinsatser.